تجهیزات کالیبراسیون

تجهیزات کالیبراسیون وظیفه کالیبره کردن سنسور ها و مبدل ها را دارند .سنسورها و مبدل ها برای تبدیل یک کمیت فیزیکی به یک کمیت فیزیکی و یا الکتریکی قابل اندازه گیری به کار می روند

که با خروجی با یک ضریب یا فرمول ، مقدار واقعی کمیت فیزیکی را نشان می دهد. این ضریب معمولاً به نام حساسیت معرفی می گردد که در هنگام تولید در کارخانه سازنده تنظیم و

اندازه گیری می گردد و همراه سنسور ارائه می گردد.

با توجه به احتمال تغییر حساسیت در طول زمان ، نیاز است که حساسیت سنسورها در فواصل زمانی تعیین شده توسط استانداردهای بین المللی ، مجدداً اندازه گیری و یا اصطلاحاً

کالیبره گردند.

در بعضی موارد مانند کالیبراسیون کل سیستم ارتعاش و یا در فرآیند و با در نظر گرفتن همه تجهیزات ( سیستم ، سنسور ، کنترلر ، کابلها و … ) به صورت مقایسه ای

می تواند انجام گردد.

این شرکت در زمینه تامین انواع تجهیزات کالیبراسیون پارامترهای شتاب ، فشار و نیرو از شرکتهای معتبر غربی و شرقی فعالیت می نماید.