سیستم آزمون سقوط

یکی از انواع تجهیزات تست دینامیک سیستم آزمون سقوط می باشد. این سیستم ها جهت شبیه سازی افتادن احتمالی محصول در حین جابجایی و یا عملکرد قابل استفاده می باشند و جهت

بررسی استحکام بسته بندی نیز به کار می روند. تست می تواند در سه حالت افتادن از سمت سطح ، لبه یا گوشه انجام شود.

برق ورودی این سیستم ها 380 ولت سه فاز می باشد و امکان ارائه تستر های سقوط آزاد با مشخصات مورد نیاز مشتری نیز فراهم می باشد.