سیستم های آزمون لرزش و شوک الکترودینامیکی

سیستم های آزمون لرزش و شوک الکترودینامیکی وظیفه انجام تست های ارتعاش بر روی محصولات کارخانه ها را دارند. اکثر محصولات در طول عمر خود با تنش های ارتعاشی مواجه می باشند،

بنابراین لازم است تا محصولات در یک محیط شبیه سازی شده تست گردند و قابلیت کار آنها در محیط های ارتعاشی قبل از تحویل به مشتری بررسی و تاییدگردد. تست ارتعاش معمولا در محور

عمودی (Z) و محورهای افقی (X,Y) توسط یک لرزاننده انجام می گردد. این سیستم ها قابلیت انجام آزمون لرزش سینوسی تک فرکانس ، سینوسی با جاروب خطی و لگاریتمی فرکانسی ،

تصادفی ، شوک دندانه اره ای ، نیم سینوسی ، مثلثی ، ذوزنقه ای ، طیف پاسخ شوک ، جستجوی رزونانس و تست درفرکانس رزونانس ، سینوسی روی تصادفی ، تصادفی روی تصادفی،

سینوسی و تصادفی روی تصادفی ، زمان گذرا ،شبیه سازی جاده و …. دارا می باشند.