سیستم کنترل تست لرزش

سیستم کنترل به لرزاننده های الکترومغناطیسی توانایی انجام آزمونهای لرزش سینوسی تک فرکانس، لرزش سینوسی با جاروب خطی و لگاریتمی فرکانس، لرزش تصادفی، شوک دندانه اره ای،

نیم سینوسی، مثلثی، ذوزنقه ای و طیف پاسخ شوک (SRS) ، لرزش سینوسی روی تصادفی (SOR) ، تصادفی روی تصادفی (ROR) ، سینوسی و تصادفی روی تصادفی (SROR) ،

شبیه سازی جاده و .. را می دهد.

این شرکت کنترلرهای شرکتهای معتبر خارجی از قبیل Dataphysics , Dactron , IMV , Econ , Spectral Dynamics , Vibration Reearch,….. را در حالتهاییک کانال ورودی تا 16 کانال ورودی

یا بیشتر و با انواع نرم افزارهای انتخابی مشتری (Sine, Random, Classic Shock, SRS, SOR, ROR, SROR, TTH, LTH, RSTD, …) ارائه و پشتیبانی مینماید.