سیستم آزمون لرزش و شوک سروهیدرولیکی

لرزاننده های سرو هیدرولیکی می توانند جهت انجام آزمون های شبیه سازی حمل و نقل جاده ای در فرکانس های پایین و یا شبیه سازی زلزله به کار روند. این لرزاننده ها تحمل وزن بار زیاد را

دارند و در فرکانس های بسیار کم نیز کار می کنند و دارای دامنه ارتعاش زیادی می باشند و میتوان از آنها در بررسی میزان استحکام و تحمل یک سازه طراحی شده (ساختمان،پل و ….) به کمک

انجام آزمایش ها بر روی مدل کوچک آن سازه استفاده نمود. امکان ارائه لرزاننده های سرو هیدرولیکی در محور عمودی ، محور افقی ، هر دو محور و شش درجه آزادی وجود دارد.