سنسور (sensor)یعنی حس کننده,و از کلمه sens به معنی حس کردن گرفته شده و می تواند کمیت هایی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما، و … را به کمیتهای الکتریکی

پیوسته (آنالوگ) یا غیرپیوسته (دیجیتال) تبدیل کند.سنسورها در انواع دستگاههای اندازه گیری، سیستمهای کنترل آنالوگ و دیجیتال مانندPLC مورد استفاده قرار می گیرند

این شرکت در زمینه تامین انواع سنسور ها از شرکت های معتبر غربی و شرقی فعالیت می نماید.

سنسورهای فشار جهت اندازه گیری فشار گاز یا مایع به صورت استاتیک یا دینامیک استفاده می گردند و به یکی از روش های فشار مطلق ، فشار گیج ، فشار خلاء و فشار آب بندی فشار را اندازه گیری می نمایند.

بیشتر…

سنسورهای نیرو و وزن جهت اندازه گیری نیرو یا وزن به صورت استاتیک یا دینامیک استفاده می گردند و به یکی از روش های کششی ، خمشی ، فشاری و پیچشی نیرو یا وزن را اندازه گیری می نمایند.

بیشتر…

میکروفون ها جهت اندازه گیری صوت استفاده می گردند و در انواع پیزوالکتریک با خروجی شارژ یا ولتاژ ، نیمه هادی ، خازنی ، دینامیک ، فنری ، مایع ، مغناطیسی ، نوری ، لیزری و …. ساخته می شوند.

بیشتر…

سنسورهای شتاب جهت اندازه گیری لرزش و شوک استفاده می گردند و به صورت یک محوره یا چند محوره عرضه می گردند و در انواع پیزوالکتریک با خروجی شارژ یا ولتاژ ، نیمه هادی ، خازنی و… ساخته می شوند.

بیشتر…

سیگنال کاندیشنر (فرم دهنده سیگنال) سیگنال الکترونیکی یا خروجی سنسورو ترانسدیوسر را به سیگنال مورد نظر تبدیل می نماید. آمپلی فایر ها نیز جهت تقویت و بهبود سیگنال به کار می روند.

بیشتر…