سیگنال کاندیشینر

سیگنال کاندیشینر ( فرم دهنده سیگنال ) سیگنال الکترونیکی یا خروجی سنسور و ترانسدیوسر را به سیگنال مورد نظر تبدیل می نماید.

آمپلی فایر ها نیز جهت تقویت و بهبود سیگنال به کار می روند.

برای سنسورهای پیزوالکتریک شتاب ، فشار و یا نیرو از شارژ آمپلی فایر و یا ICP Conditioner  استفاده می گردد.

این شرکت در زمینه تامین انواع مختلف سیگنال کاندیشنر و آمپلی فایر از شرکتهای معتبر غربی و شرقی فعالیت می نماید.