نگهداری

این شرکت با تکیه بر تجربیات کاری و توانمندی های کارشناسان فنی خود در زمینه نگهداری ، عیب یابی ، تعمیر و راه اندازی سیستمهای آزمون شرایط محیطی  موجود در کشور آماده عقد قرارداد

سالیانه با آزمایشگاه های کشور در زمینه مراقبت از تجهیزات آزمایشگاه جهت آماده به کار بودن دایمی این تجهیزات دارد. با مراقبت ها و بازرسی های مرتب کارشناسان این شرکت ،

تجهیزات به طور دائم تحت مراقبت می باشند و هر گونه مشکل فنی در همان ابتدا شناسایی و برطرف می شود و از خرابی سنگین سیستم و ایجاد هزینه زیاد جهت تعمیرات پیشگیری

می شود.