تمام تجهیزات در طول عمر کاری خود شرایط محیطی مختلفی را تجربه می کنند ، چمبر های محیطی این شرایطی محیطی متفاوت را ایجاد می کنند

تا عملکرد تجهیزات مورد بررسی قرار بگیرد.

بیشتر…

تمام تجهیزات در طول مدت عمر کاری خود شرایط محیطی مختلفی را تجربه می کنند. برای بررسی نحوه عملکرد آن ها در این شرایط تست های شرایط محیطی که شامل تست های دینامیکی نیز می باشد،تعریف شده اند.

بیشتر…

سنسورها تجهیزاتی هستند که اطلاعات را از محیط دریافت کرده و به زبان های استاندارد تبدیل می کنند .سنسور های این شرکت مواردی مانند فشار ، نیرو ، شتاب ، ….. را دریافت و به سیگنال های استاندارد تبدیل می کنند.

بیشتر…

آنالیز مودال شناسایی خواص دینامیكی سازه و  فركانس‎های طبیعی، شكل مودها و میرایی هرمود در یک سازه می باشد.این شرکت در زمینه تامین تجهیزات آزمایشگاه های آنالیز مودال از قبیل شیکر مودال ، نرم افزار آنالیز مودال و ….. فعالیت می نماید.

بیشتر…

با توجه به احتمال تغییر حساسیت در طول زمان ، نیاز است که حساسیت سنسورها در فواصل زمانی تعیین شده توسط استانداردهای بین المللی ، مجدداً اندازه گیری و یا اصطلاحاً کالیبره گردند.

بیشتر…

اسکادا (SCADA ) مخفف کلمات Supervisory Control And Data Acquisition به معنی کنترل سوپروایزری یا نظارت مدیریتی و داده برداری می باشد. اسکادا یک سیستم گسترده داده برداری و
کنترل فرآیند می باشد.