آنالیز مودال ،فرآيند تعيين خواص ذاتي ديناميکي يک سيستم در قالب فرکانس هاي طبيعي،ضرايب ميرايي و شکل مودهاوبکارگيري آنها به منظور ايجاد مدلي رياضي از رفتار

ديناميکي سيستم مي باشد. اين مدل رياضي به مدل مودال سيستم و اطلاعات مربوط به مشخصات آن، داده هاي مودال ناميده مي شوند.

این شرکت در زمینه تامین تجهیزات آزمایشگاه های آنالیز مودال از قبیل موارد زیر فعالیت می نماید.

در آنالیز مودال جهت شناسایی خواص دینامیكی سازه و  فركانس‎های طبیعی، شكل مودها و میرایی هرمود در یک سازه پس از جمع آوری و تحلیل داده های سنسورهای شتاب و تنش ناشی از تحریک سازه نیاز به تحلیل آنها و آنالیز های مربوطه می باشد.

بیشتر…

در آنالیز مودال جهت شناسایی خواص دینامیكی سازه و شكل مودها و میرایی هر مود در یک سازه نیاز به تحریک سازه می باشد. یکی از محرک های مهم مودهای رزونانسی سازه ، شیکر مودال می باشد.

بیشتر…

در آنالیز مودال جهت شناسایی خواص دینامیكی سازه و  فركانس‎های طبیعی، شكل مودها و میرایی هر  مود در یک سازه نیاز به جمع آوری و تحلیل داده های سنسورهای شتاب و تنش ناشی از تحریک سازه می باشد.

بیشتر…

در آنالیز مودال جهت شناسایی خواص دینامیكی سازه و  فركانس‎های طبیعی، شكل مودها و میرایی هر  مود در یک سازه نیاز به تحریک سازه می باشد.یکی از محرک های ارزان مودهای رزونانسی سازه ، چکش آنالیز مودال می باشد.

بیشتر…