تعداد کانال

این سیستم ها می توانند تعداد کانال های مختلفی  از یک کانال تا چند هزار کانال داشته باشند که همگی به صورت سنکرون داده برداری نمایند.

برای تعداد کانال زیاد لازم است تا چندین سیستم به یکدیگر متصل گردند و پردازش موازی انجام پذیرد.

در صورت اندازه گیری دما و یا ولتاژ با فرکانس نمونه برداری پایین می توان از سیستم های CPAD و EPAD استفاده نمود که بدون اشغال اسلات خالی از سیستم و به کمک یک کابل CAN یا RS485

می توانند تعداد کانال زیادی را نمونه برداری کنند.