تنوع ورودی

این سیستم ها می توانند تنوع ورودی زیادی  را بپذیرند و در بهترین حالت ماژول همه کاره این شرکت می تواند انواع ورودی را بپذیرد و به راحتی در نرم افزار می توان نوع ورودی متصل به

هر کانال را مشخص نمود.این تنوع ورودی برای سیستم های داده برداری بسیار مناسب و ضروری می باشد.

Voltage input

Current

IEPE

Bridge [Full Bridge/Half Bridge/Quarther Bridge]

Thermocouple

Charge

Resistance

RTD

Tacho

Camera

High Speed Camera

Infra Red Camera

CAN

TEDS

IRIG-B DC

IRIG full

GPS 1Hz

GPS 100Hz

Counter

Digital Input Output