سرعت

این سیستم ها می توانند با سرعت  12 هرتز تا چند مگا هرتز داده برداری را انجام دهند.

در هنگام نمونه برداری می توان سرعت نمونه برداری هر ماژول را مستقل از سایر ماژول ها تنظیم نمود.