شیکر

شیکر های الکترومغناطیسی ( Electromagnetic Shakers) این شیکر ها به همراه آمپلی فایر متناسب و فن خنک سازی مورد نیاز ارائه می گردند و همگی به صورت سیستم خنک سازی

با هوا می باشند.

The input power for all of above systems are three phase 380 Volt ,  50Hz.

Power

Weight

Diameter

Armature

Maximum Load

at 10g

Maximum Load

Displacement

Velocity

Acceleration

Force

Freq

KVA

kg

mm

kg

kg

kg

mm P-P

m/s

m/s2

KN

HZ

4.5

320

110

2

18

70

25

2.00

490

1.96

5~4500

D-200-3

5

320

150

3

27

120

25

1.80

980

2.94

5~4000

D-300-3

12

620

200

6

54

200

51

2.00

980

5.88

5~5000

DC-600-6

20

950

240

10

90

200

51

2.00

980

9.8

5~3000

DC-1000-15

28

1600

280

18

132

300

51

2.00

784

14.7

5~3000

DC-1500-16

33

1600

320

22

198

300

51

2.00

980

21.56

5~3000

DC-2200-26

42

2000

400

32

288

500

51

2.00

980

31.36

5~2500

DC-3200-36

72

2500

400

38

362

500

51

2.00

980

39.2

5~2500

DC-4000-40

90

3800

445

50

450

1000

51

2.00

980

49

5~2500

DC-5000-50