روش انتخاب

روش انتخاب سیستم های آزمون لرزش و شوک الکترودینامیکی بايد با در نظر گرفتن وزن قطعه، وزن فيكسچر ، وزن آرميچر ، جدول فوق و روابط زير باشد .

روابط براي انتخاب دستگاه مناسب براي بار و شتاب مورد نياز :

F = ( Ma + Mt + Mh + Mf + Ml ) * a

F = Vibration Generator Force N

Ma = Armature Mass Kg

Mt = Slip Table Mass Kg

Mh = Head Expander Mass Kg

Mf = Fixture Mass Kg

Ml = Test Load Mass Kg

روابط بين دامنه و سرعت و شتاب :

a = r (2pf) 2 = V (2pf)

a = Acceleration m/s2

r = Amplitude m

f = Frequency Hz

V = Velocity m/s

 g = 9.80665 m/s2