میز لرزش افقی

میز لرزش افقی براساس فن آوری لغزش بر روی لایه روغن تحت فشار(Oill Film) میباشد که با توجه به سفارش ، برای وزن بارهای متفاوت و ابعاد متفاوت در سه نوع V-Guide ،

High Pressure Hydrostatic Bearing و T-Film ساخته می شود. این میزها به همراه لرزاننده بر روی یک سازه یکپارچه به همراه درایور بار جهت اتصال به لرزاننده ارائه میشوند. درصورت داشتن

میزلرزش افقی میتوان با یک فیکسچر ساده و سبک ، ارتعاش محور Z را به کمک شیکر در حالت عمودی و ارتعاش محورهای Y و X را با چرخاندن لرزاننده و به کمک میز افقی انجام داد. در

آزمونهایی که جهت نصب اهمیت دارد و یا سیستم تحت تست ، دارای مایع و سیال میباشد وجود میز لرزش افقی اجباری میگردد. این میز میتواند ارتعاش شیکر را در محدوده فرکانس و دامنه

وشتاب لرزاننده های موجود بطور کامل به قطعه تحت آزمایش اعمال نماید.